Signalkrebs1

Tilladelse til fiskeri efter signalkrebs

 

 

Den invasive art signalkrebs er konstateret i Vindinge Å opstrøms Kullerup Sluse. Der er en vis sandsynlighed for, at den dermed også har etableret sig nedstrøms via Ladegårds Å og i søerne i Voldgravssystemet.

Nyborg Kommune har imødekommet vores ansøgning om dispensation til at fiske efter signalkrebs i vores vande. Det er en dispensation fra de ellers gældende vilkår i vores kontrakt, som ellers kun tillader lystfiskeri med fiskestang.

Signalkrebsen smager fantastisk, og der er højsæson for fangst af arten i juli-august.

Omfanget af udbredelsen i vores fiskevande er ukendt. Du bedes derfor orientere om evt. fangster til Martin Jensen på vandplejeudvalgsformand@nyborgsportsfiskerforening.dk

Dispensationen gælder udelukkende for vores fiskeret i de vande, som ejes af Nyborg Kommune - dvs. Voldgravssystemet, Ladegårds Å, Vindinge Å v. Hjulby Mose (opstrøms Kullerup Sluse), og dermed ikke Kongshøj Å el. øvrige stræk i Vindinge Å.

Her er dispensationen og regler for fiskeriet, som foreløbigt gælder til d. 1. august 2024, hvorpå den revideres pba. af fangsterne:

VILKÅR:

- Krebsefiskeriet må alene foregå ved hjælp af stang/brik. Der må således ikke anvendes ruser, tejner og andre stationære og passive redskabstyper.

- Der må alene fiskes efter signalkrebs (Pacifastacus leniusculus). Skulle man mod forventning fange andre arter, skal disse genudsættes.

- Der må max. fiskes med to redskaber pr. fisketegnsholder

- Fiskeriet skal foretages som aktivt fiskeri, dvs. at det er en betingelse, at man er tilstede og passer redskabet, mens der fiskes.

- Små signalkrebs, der vurderes for små til at spise, skal aflives og medtages.

- Fiskeriet skal udføres, så det respekterer reglen om bevægeligt nedstrøms fiskeri, således at krebsefiskeren tager sin brik op og viger for anden lystfisker, der kommer nedstrøms.

- Håndtering af signalkrebs og transport fra fangststedet skal ske på en måde, så signalkrebsene ikke kan slippe væk. Miljøstyrelsens vejledning og regler for fangst og transport af signalkrebs er også gældende for Nyborg Kommunes fiskevande. Det påhviler den enkelte lystfisker at være opdateret på regler og lovgivning.

- Fangst må kun ske til eget forbrug og altså uden videresalg for øje.

- Det er ikke tilladt at bruge kunstigt lys i forbindelse med krebsefiskeriet.

- Det er ikke tilladt at forfodre.

- Det er ikke tilladt at vade i vandløbet el. voldgraven efter signalkrebs.

- For alt fiskeri efter signalkrebs gælder, at kun madding som kødaffald, hundepiller, mv. må benyttes. Anvendes fisk, muslinger mv. til madding, skal det være fra dyr fra Vindinge/Ladegårds Å systemet. Al overskydende agn/madding skal optages efter endt fiskeri, ligesom fiskepladsen skal efterlades pæn og ryddeligt.
De veterinære regler om foder i vandløb skal kendes, så krebsepest og fiskesygdomme ikke spredes

- Nærværende dispensation dækker alene fiskeri indenfor kommunens fiskevande.

- Nærværende dispensation er tidsbegrænset til 1. august 2024.


Knæk & Bræk.

Formand for Vandplejeudvalget, Martin Jensen

 


Forskel mellem flodkrebs og signalkrebs

Signalkrebs kan ved en hurtig sammenligning forveksles med den fredede flodkrebs. Men kigger man godt efter, kan man godt kende forskel på de to arter. Det er sværest at se forskel på ynglen af de to arter.
De følgende kendetegn er nemmest at se hos voksne eksemplarer.

Gode kendetegn for signalkrebs:

Kløerne er det klassiske punkt at se forskellen mellem dem på:
- Den lyse plet. Signalkrebs har som oftest en mere eller mindre tydelig lys plet omkring leddet ved kloens bevægelige ”finger”, deraf signalkrebsens navn. Hvis pletten er til stede, er der sjældent tvivl.
- Kløernes overflade. Flodkrebsens kløer er tydeligt mere ru eller piggede end signalkrebsens. Det kræver nogen erfaring at fornemme forskellen.

Andre kendetegn:
- Kløernes bredde. Der er en tendens til, at signalkrebsens kløer er mere buttede end flodkrebsens. Dette kendetegn bør kun anvendes som støtte for andre kendetegn.
- Kløernes farve. Der er en tendens til, at signalkrebsens kløer er mere tydeligt røde end hos flodkrebsen. Dette er dog er meget variabelt og er et dårligt kendetegn.
- Rygskjoldets overflade. Lige som på kløerne er rygskjoldet hos signalkrebs forholdsvist glat og uden tydelige torne, modsat flodkrebsen, hvor rygskjoldet vil føles mere ru at røre ved.

Den sikre artsbestemmelse har man, når alle kendetegn stemmer overens.